Oldal kiválasztása

Megbízási szerződési feltételek

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről az online megbízási szerződés megküldésekor önmagát az alábbi adatokkal azonosító megbízó:

Az Ön neve, Cégnév, email cím, telefonszám, számlázási cím.

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Megbízott neve/megnevezése:  Evfutár.hu (https://evfutar.hu)

Vállalkozás neve:                         Hűvös Tető Bt.

székhely/lakhely:                         8449 Magyarpolány, Ady E. u. 11

cégjegyzékszám:                          19-06-510092.

adószám:                                     26587987-1-19

képviseli:                                     Cziklin Miklós, ügyvezető

email cím:                                    admin@evfutar.hu

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott,) (a továbbiakban együtt: Szerződő felek), között az alábbi feltételek szerint:

 1. A Szerződés tárgya

A jelen szerződés online elfogadásával és az űrlap beküldésével a Megbízó megbízza, Megbízott pedig a megbízást elfogadja az Evfutár honlapon meghatározott/kiválasztott alábbi tevékenység(ek) elvégzésére.

 • Villanyautó vásárlás energetikai tanúsítvány közvetítése
 • Lízing, flottafinanszírozás ajánlatok közvetítése
 • Napelem telepítési ajánlatok közvetítése
 • Napelem telepítési pályázat közvetítése
 • Töltőtelepítési ajánlat(ok) közvetítése
 • Elektromos jármű tanácsadás közvetítése
 • Telephelyi villamossági felmérés közvetítése
 • Megjelenés létrehozása az EVFutár oldalon

A megbízás teljesítése során Megbízott beszállítói ajánlatokat nyújt be Megbízó részére, melyeket Megbízó saját hatáskörében elfogad, vagy elutasít.

 1. A Szerződés időtartama

A Szerződő felek a szerződést határozott időre, a szerződés elfogadásának napjától számítva a megbízás benyújtásakor az online űrlapon megadott Beruházás várható dátuma, plusz 3 hónap napjáig kötik. Jelen szerződés a Megbízó elfogadásával és a megbízás online beküldésével lép hatályba.

 1. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei
 • Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.
 • Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
 • Megbízott köteles felhívni a Megbízó figyelmét az utasítása célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére. A felvilágosítás elmaradásából eredő károkért a Megbízottat terheli a felelősség.
 • Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint a Megbízó kockázatára elláthatja. Ha azonban az utasítás végrehajtása jogszabály, illetve hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Megbízott köteles a teljesítés megtagadására.
 • A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.
 • A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve kívánságára tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.
 • A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
 • Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
 • Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.
 1. Megbízási díj, fizetési feltételek
 • A Megbízott jelen megbízási szerződés benyújtásáért nem vár ellentételezést Megbízótól, a szerződésben meghatározott feladatok végrehajtására. A megbízási szerződés teljesítése megbízó számára ingyenes.
 • Megbízott szolgáltatásai ellentételezését a Megbízó felé közvetített ajánlatokból létrejött szerződéskötés esetén a Megbízóval szerződő partnertől kapja, szerzési jutalék formájában.
 1. A Szerződés felmondása
 • A Szerződést bármelyik fél felmondhatja.
 • Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor.
 • Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.
 • A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.
  1. Egyéb rendelkezések
  • Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
  • Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

  A jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.